دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

وقتی مجبور باشید که از روش خاص پیروی کنید، اصلاً فکر نمی‌کنید که از آن بهتر وجود داشته باشد. یکی از مواردی که در آمریکا شایع است این است که همیشه می‌گویند از اینکه هست می‌تواند بهتر باشد. این اساس، باعث پیشرفت می‌شود

مصاحبه

آگهی