دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

گزارش بزرگ لنست در مورد وضعیت بهداشت جهانی در سال 2015

لنست / The Lancet گزارش مفصلی را در ارزیابی وضعیت بهداشت جهانی منتشر می‌کند. در مجموع، 1870 کارشناس از 127 کشور حاصل همکاری‌های پژوهشی خود را در تهیة گزارش بار جهانی بیماری، جراحات و ریسک‌فاکتورهای مربوط به سال 2015، تلفیق کرده‌اند. گزارش مزبور شماری از مقالات پژوهشی را که همگی در قالب مقاله در لنست منتشر شده‌اند، یکپارچه می‌کند.